(423) 2-302-030
TCM INOMA FG15T13TCM INOMA FG15T13

nf67

1500 кг

Цена: 1 690 000 руб.

(423) 2-302-030
TCM INOMA FHG15T3TCM INOMA FHG15T3

nf106

1500 кг

Цена: 2 050 000 руб.

(423) 2-302-030
TCM INOMA FG18T13TCM INOMA FG18T13

nf69

1800 кг

Цена: 1 720 000 руб.

(423) 2-302-030
TCM INOMA FHG18T3TCM INOMA FHG18T3

nf108

1800 кг

Цена: 1 760 000 руб.

(423) 2-302-030
TCM INOMA FG20T3TCM INOMA FG20T3

nf71

2000 кг

Цена: 1 890 000 руб.

(423) 2-302-030
TCM INOMA FHG20T3TCM INOMA FHG20T3

nf110

2000 кг

Цена: 2 180 000 руб.

(423) 2-302-030
TCM INOMA FG25T3TCM INOMA FG25T3

nf73

2500 кг

Цена: 1 910 000 руб.

(423) 2-302-030
TCM INOMA FHG25T3TCM INOMA FHG25T3

nf112

2500 кг

Цена: 2 210 000 руб.

(423) 2-302-030
TCM INOMA FG30T3TCM INOMA FG30T3

nf75

3000 кг

Цена: 2 080 000 руб.

(423) 2-302-030
TCM INOMA FHG30T3TCM INOMA FHG30T3

nf114

3000 кг

Цена: 2 340 000 руб.

(423) 2-302-030
TCM INOMA FG35T3STCM INOMA FG35T3S

nf171

3500 кг

Цена: 2 690 000 руб.

(423) 2-302-030
TCM FG35T3TCM FG35T3

nf77

3500 кг

Цена: 3 560 000 руб.

(423) 2-302-030
TCM FG40T3TCM FG40T3

nf78

4000 кг

Цена: 2 580 000 руб.

(423) 2-302-030
TCM FG45T3TCM FG45T3

nf80

4500 кг

Цена: 3 710 000 руб.

(423) 2-302-030
TCM FG50T3TCM FG50T3

nf82

5 тонн

Цена: 3 905 000 руб.